Algemene Voorwaarden VoetbalSprekers.nl

Toepasselijkheid

A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vinden alle offertes plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte, de acceptatie daarvan, de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, een en ander met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van degene met wie gecontracteerd wordt of beoogd wordt te contracteren.

Tenzij de offerte anders vermeldt, worden alle offertes gedurende een maand gestand gedaan.
De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het in de offerte genoemde aanbod ons schriftelijk heeft bereikt. Wijkt de acceptatie af van het aanbod, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij de afwijking van het aanbod schriftelijk hebben aanvaard.

Prijzen en betaling

Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven prijzen exclusief btw doch dienen inclusief btw betaald te worden.
Betaling dient te geschieden op de wijze en op het tijdstip vermeld in de offerte of de factuur. Ontbreekt een dergelijke vermelding dan dient de betaling onmiddellijk na de aanvaarding van de offerte, onmiddellijk na de aanmelding of onmiddellijk na ontvangst van de factuur te geschieden.
Bij gebreke van tijdige betaling zijn naast de wettelijke rente te maken incasso kosten verschuldigd, bestaande uit buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waarvan de eerstgenoemde gefixeerd worden op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 exclusief BTW, welke verschuldigdheid onverlet laat het recht van ons om zonder verdere ingebrekestelling de overeenkomst op de door de wet bepaalde wijze te ontbinden en/of vergoeding te vorderen van de door ons geleden of nog te lijden schade, winstderving daaronder begrepen.

Klachten

Indien u klachten heeft over de uitvoering door ons van de met u gesloten overeenkomst, dan dient u binnen 14 dagen na het bekend worden van deze klacht of na het bij u bekend kunnen zijn van deze klacht ons daarvan schriftelijk gemotiveerd bij aangetekend schrijven in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de klachten door ons niet in behandeling genomen zullen worden en rechtens vaststaat dat de klachten niet gegrond zijn.
Indien 14 dagen na uitvoering van de met u gesloten overeenkomst bij ons geen klachten als bedoeld onder 1 zijn gemeld, wordt de overeenkomst rechtens geacht naar behoren te zijn uitgevoerd.

Ontbinding

Indien na aanvaarding van de offerte van ons in redelijkheid niet gevergd kan worden dat wij uitvoering geven aan de met u gesloten overeenkomst, dan behouden wij ons het recht voor de met u gesloten overeenkomst te ontbinden.
Gevallen waarin van ons in redelijkheid niet gevergd kan worden dat wij de met u gesloten overeenkomst gestand doen zijn in ieder geval:In geval van ontbinding als hier bedoeld zullen wij u per omgaande schriftelijk informeren zodra bekend is dat dit het geval is en zullen wij u het dan reeds betaalde binnen 14 dagen nadien restitueren onder aftrek van de door ons tot op dat moment daadwerkelijk gemaakte kosten.
Een te gering aantal deelnemers, waarbij het antwoord op de vraag of er een te gering aantal deelnemers is uitsluitend te onzer beoordeling staat. Ontstentenis van dan wel het niet kunnen beschikken over een derde die bij de uitvoering van de overeenkomst niet gemist kan worden en wij er niet in slagen deze te vervangen door een ander. Het niet kunnen beschikken over de beoogde locatie en wij er niet in slagen een andere locatie te onzer beschikking te krijgen. Het niet kunnen verwerven van voldoende sponsorgelden, waarbij het antwoord op de vraag of de sponsorgelden voldoende zijn uitsluitend te onzer beoordeling staat.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan indien een derde, die bij de uitvoering van de overeenkomst niet gemist kan worden verhinderd is ten gevolge van ziekte of dringende verplichtingen en ten gevolge van omstandigheden die niet voorzienbaar waren bij het aangaan van deze overeenkomst. De dringende verplichtingen en omstandigheden vloeien voort uit de hoofdfunctie of voornaamste inkomstenbron van deze derde. Te denken valt hierbij onder meer aan radio- en tv persoonlijkheden en personen uit de topsportwereld.

Bescherming rechten

De rechten op alle informatie, verstrekte gegevens, gehanteerde werkwijze en dergelijke die bij u bekend worden bij de uitvoering door ons van de met u gesloten overeenkomst blijven bij ons of bij de door ons gecontracteerde derden en het is u niet toegestaan van deze op welke wijze dan ook anders dan voor uzelf in persoon gebruik te maken, zodat het u niet is toegestaan derden daarvan op welke wijze dan ook kennis te laten nemen, tenzij u daartoe schriftelijk toestemming is verleend.

Annulering

Bij annulering binnen twee weken na tekenen offerte wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen twee weken na tekenen offerte en vier weken voor aanvang van het evenement wordt 75 % van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering in de vier weken voorafgaand aan het evenement wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht.
Wordt het evenement dezelfde dag beëindigd of onderbroken dan is er in geen geval recht op terugbetaling.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor door u te lijden materiële of immateriële schade ontstaan direct of indirect ten gevolge van de uitvoering of de wijze van uitvoeren of het niet uitvoeren als bedoeld onder IV van de met ons gesloten overeenkomst, alsmede voor materiële of immateriële schade die u lijdt bij het gebruik dat u maakt van de door ons ter beschikking gestelde of door onze bemiddeling ter beschikking gestelde accommodatie en/of hulpmiddelen.
Indien door of vanwege u derden direct of indirect gebruik maken van of betrokken worden bij de door ons met u gesloten overeenkomst, dan vrijwaart u ons voor vorderingen ter vergoeding van schade als bedoeld onder 1 tegen ons ingesteld door deze derden.
De uitsluiting van de aansprakelijkheid als bedoeld onder 1 en 2 geldt ook voor door ons direct of indirect ingeschakelde derden en ten behoeve van door ons of door onze bemiddeling gebruikte accommodaties en hulpmiddelen.
Het bepaalde onder 1, 2 en 3 heeft alleen werking indien er voor zover de schades niet worden gedekt door verzekeringen afgesloten op onze naam of op naam van door ons ingeschakelde derden en ten behoeve van door ons of door onze bemiddeling gebruikte accommodaties en hulpmiddelen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomsten gesloten onder vigueur van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder vigueur van of een verbintenis beheerst door deze algemene voorwaarden, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechterlijke instantie die voor dergelijke geschillen competent is in het betreffende arrondissement.

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2018.

Neem contact met ons op indien je vragen hebt over onze Algemene Voorwaarden.